• ółążść‡

Regulamin Historycznego Cmentarza Parafialnego w Sobikowie

 

Celem zapewnienia należnej czci zmarłym oraz dla porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego, powierza się te cmentarze wraz z ich urządzeniami szczególnej dbałości osób wykonujących na ich terenach prace i odwiedzających groby swoich bliskich oraz zaleca się stosowanie poniższego regulaminu.

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

 

·         Przepisy niniejszego Regulaminu są zgodne z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r., oraz Rozporządzeniem Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych z dnia 20 października 1972 r., wraz z późniejszymi zmianami.

·         Regulamin rozróżnia trzy zasadnicze typy usług, świadczonych na terenach cmentarzy:

- usługi cmentarne (zarządzanie cmentarzem),

- usługi pogrzebowe,

- usługi kamieniarskie.

1.    Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

– zarządzaniu cmentarzem - rozumie się przez to usługi cmentarne, do których należy:

przyjmowanie zwłok do pochowania i zawieranie umów o użytkowanie grobu, przyjmowanie opłat cmentarnych, prowadzenie przewidzianej prawem ewidencji i dokumentacji, utrzymanie porządku, kopanie, murowanie i zasypywanie grobów, ekshumacje, obsługa uroczystości pogrzebowych i piecza nad ich godnym przebiegiem, troska o bezpieczeństwo osób i mienia, wykonywanie wszelkich prac związanych z ogrodzeniem, zagospodarowaniem i utrzymaniem terenu cmentarza, które to czynności należą do kompetencji Zarządcy.

- usługach pogrzebowych – rozumie się przez to eksportację zwłok z miejsca zgonu do miejsca przechowywania, przewóz zwłok w kraju i na trasach międzynarodowych, przechowywanie zwłok, przygotowanie zwłok do pogrzebu, transport zwłok do miejsca grzebania i obsługa, załatwianie wszelkich spraw związanych z pochówkiem (odbiór karty zgonu, zakup miejsca, uzgadnianie terminu pogrzebu), sprzedaż trumien, urn, tablic, kwiatów, klepsydr i innych akcesoriów.

- usługach kamieniarskich – rozumie się przez to wykonywanie wszelkich czynności związanych z montażem, demontażem lub naprawą nagrobka i opaski wokół nagrobka.

- dysponencie grobu (osobie uprawnionej)– rozumie się przez to osobę, która ma zawartą z Zarządcą umowę na użytkowanie grobu, w imieniu i za zgodą wszystkich osób posiadających do niego prawo.

- prawie do grobu – rozumie się przez to określenie zakresu, czyli przedmiotu osobistych i materialnych uprawnień najbliższej rodziny wobec miejsca pochowania bliskiej osoby. Obejmuje to w szczególności dochowanie, przebudowę grobu, ekshumację, postawienie nagrobka i inne czynności z tym związane.

- prawie do pochowania – rozumie się przez to określenie podmiotów w porządku określonym przez art. 10 ust. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, posiadających uprawnienia do pochówku i w konsekwencji do miejsca pochowania osoby bliskiej.

- grobie murowanym – rozumie się przez to dół, w którym boki są murowane a nad trumną wykonuje się sklepienie.

- grobie ziemnym – rozumie się przez to dół, w którym chowa się trumnę ze zwłokami i zasypuje ziemia wydobytą z tego dołu.

1.     

2.    Kościół jest właścicielem gruntów, drzewostanu i grobów, jako ściśle związanych z gruntem i wszystkich urządzeń znajdujących się na terenach cmentarzy. Za właścicieli nagrobków uważa się dysponentów grobów.

3.    Zarządca wykonuje usługi cmentarne na podstawie niniejszego regulaminu stosując określone procedury, cenniki i formularze pism oraz zawiera stosowne umowy z innymi podmiotami. Powyżej określone dokumenty stanowią załączniki do regulaminu.

4.    Wobec osób nie stosujących się do regulaminu będą wyciągane konsekwencje prawne i administracyjne.

  

Rozdział 2

Przepisy porządkowe

 

Osoby przebywające na terenie cmentarza obowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i na terenie całego cmentarza.

·         Wszelkie prace przy grobach (w szczególności budowa katakumb, stawienie nagrobków, wykonanie opasek wokół nagrobków), które wpływają na kształt architektury cmentarza winny być zgłaszane.

·         Niedozwolone jest  na terenie cmentarza:

-       deptanie po grobach,

-       przebywanie osób w stanie nietrzeźwym,

-       palenie papierosów,

-       niszczenie zieleni i pojemników na śmieci,

-       wyrzucanie śmieci w miejscach do tego nie przeznaczonych,

-       wypalanie śmieci,

-       wprowadzanie psów i innych zwierząt,

-       jeżdżenie rowerem,

-       ustawianie ławek, ogrodzeń itp., sadzenie drzew i krzewów,

-       handlowanie,

-       wjeżdżanie pojazdami mechanicznymi.

 

·         Krzyże mogą być ustawiane wyłącznie na mogiłach (umocowane trwale).

·         Miejsca grzebalne podlegają opłatom za użytkowanie zgodnie z cennikiem.

 

Rozdział 3

Organizacja uroczystości pogrzebowych

 

1.    Przyjęcie zmarłego do pogrzebu odbywa się na wniosek osoby uprawnionej do pochowania i po:

-       udokumentowaniu prawa do grobu,

-       złożeniu w kancelarii cmentarza karty zgonu zarejestrowanej w USC,

-       złożeniu oświadczenia, że zmarły był osobą wierzącą oraz wskazaniu parafii, która będzie obsługiwać liturgię pogrzebu,

-       wniesieniu przewidzianych cennikiem opłat.

2.    Podczas liturgii pogrzebowej obowiązuje zakaz otwierania trumny (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia 7 grudnia 2001 r. - §6 pkt 1).

3.    Do załatwienia formalności związanych z organizacją liturgii pogrzebu osoba uprawniona do pochowania może upoważnić inną osobę fizyczną lub prawną przez złożenie w kancelarii oświadczenia przewidzianego regulaminem.

                                                                                          

Rozdział 4

Prowadzenie ewidencji i dokumentacji cmentarza

 

1.    Zgłaszanie wszelkich spraw dotyczącychgrobów i cmentarza odbywa się wyłącznie w kancelarii.

2.    Kancelaria przechowuje i uaktualnia dokumentację grobów:

- kartoteki grobów ( w porządku: sekcja, rząd, numer ),

- dokumentację związaną z dysponowaniem grobem,

- archiwariusze ( wewnętrzną dokumentację czynności zlecanych przy grobie ),

- karty zgonu,

- księgę cmentarną ( zmarłych ),

- plansze sekcji z naniesionymi grobami.

4.    Dane osobowe, przetwarzane i przechowywane w zbiorze danych Zarządcy, podlegają ochronie w myśl przepisów instrukcji „Ochrona danych osobowych w działalności Kościoła Katolickiego” z 2009 roku, opracowanej przez Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Sekretariat Episkopatu Polski. Administratorem danych jest Zarządca.

5.    Gromadzone dane w systemie informatycznym a także w formie tradycyjnej są odpowiednio zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione przetwarzanie.

6.    Dysponent grobu przekazując swoje dane Zarządcy, wyraża jednocześnie zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie w niezbędnym zakresie, a osobie której dane znajdują się w zbiorze danych Zarządcy, na każde żądanie przysługuje prawo do wglądu i uaktualnienia swoich danych.

7.    Odbiorcą zgromadzonych danych może być każda osoba fizyczna i prawna, która zwróci się do Zarządcy z pisemnym wnioskiem, zawierającym informacje dotyczące Wnioskodawcy, jego stopnia pokrewieństwa, oraz dokładne określenie celu i zakresu wykorzystania udostępnionych danych, z zastrzeżeniem punktu 8.

8.    Informacje dotyczące Dysponentów grobów i osób pochowanych w danym grobie przekazywane są wyłącznie najbliższej rodzinie, a kontakt pomiędzy dysponentami grobów odbywa  się jedynie za pośrednictwem kancelarii.

9.    Każdy grób powinien mieć dysponenta, czyli osobę posiadającą aktualną umowę z Zarządcą na jego użytkowanie.

10.Prace wykonywane przy grobie, których nie zgłoszono w kancelarii cmentarza, i które nie zostały opłacone, nie zmieniają określonej w dokumentacji kwalifikacji grobu.

11.Przekazanie dysponowania grobem osobom nie posiadającym prawa do pochowania może nastąpić wyłącznie w sytuacji gdy grób jest pusty.

12.Grób ziemny, oraz murowany  pojedynczy - jednokatakumbowy może ulec likwidacji gdy upłynęło 20 lat od ostatniego pochowania i nie uiszczono opłaty przedłużającej użytkowanie grobu (art. 7 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych).

13.Jeżeli grób murowany jest opuszczonym zawaliskiem i Zarządca nie ma żadnego kontaktu z rodziną to można go użyć do ponownych pochówków. Szczątki osób zmarłych z takiego grobu są składane pod nowo wybudowany grobowiec.

14.Wycinka, pielęgnacja i nasadzenia drzew i krzewów są przeprowadzane przez Zarządcę na prośbę dysponenta grobu.

15.Uznaje się, że decyzje dysponenta grobu są składane zawsze za wiedzą i zgodą wszystkich uprawnionych (pochowanie, ekshumacja, zmiana stanu prawnego itp.). Uprawnieni do grobu mają prawo składania zastrzeżeń od decyzji dysponenta.

16.Osoby składające przed Zarządcą oświadczenia ponoszą całkowitą odpowiedzialność  za ich treść. W przypadku ujawnienia i udokumentowania oświadczenia nieprawdy, zawarte umowy o dysponowanie grobem automatycznie wygasają.

 

 

 

 

Rozdział 5

Prowadzenie prac na terenach cmentarzy

 

1.    Budowa i przebudowa grobu jest realizowana przez Zarządcę na wniosek dysponenta grobu.

2.    Zarządca cmentarza na wykonane przez siebie katakumby udziela 20 letniej gwarancji.

3.    Ekshumacje są przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia 7 grudnia 2001r. oraz warunkami określonymi przez Sanepid w …........

4.    Po ekshumacji z grobu ziemnego umowa o użytkowanie grobu automatycznie wygasa a miejsce przechodzi do dyspozycji Zarządcy.

5.    Obowiązkiem Zarządcy jest dbałość o czystość i porządek na terenie cmentarza.

6.    Drzewostan podlega okresowej pielęgnacji (wycinka drzew zagrażających, chorych, podkrzesywanie i usuwanie posuszu ).

7.    Śmieci z terenów cmentarzy są usuwane cyklicznie przez Zarządcę, zgodnie z uzyskanym pozwoleniem MIOŚ i zalecanymi zasadami segregacji.

8.    Wykonywanie prac przy grobach przez inne podmioty odbywa się na podstawie zawartych z nimi umów oraz z poszanowaniem postanowień niniejszego regulaminu.

9.    Do dysponenta grobu należy dbałość o czystość i porządek przy grobie oraz stan techniczny nagrobka.

 

 

 

 

 Znalezione obrazy dla zapytania nabożeństwa różańcowe

 

                                                                               

Święta

Wtorek, XXVII Tydzień zwykły
Rok C, II
Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu

Sonda

Czego szukasz na naszym serwisie?

Ogłoszeń parafialnych

Intencji mszalnych

Godzin nabożeństw

Danych teleadresowych

Godzin pracy Biura Parafialnego

Aktualności

Zdjęć z wydarzeń parafialnych